Programové priority Zuzany Roithové

Čeho chci dosáhnout v Evropském parlamentu

Volbami do Evropského parlamentu se pro nás otevírá příležitost nejen se spolupodílet na vývoji sjednocené demokratické Evropy, budeme za její vývoj i spoluodpovídat. Evropská unie není pouhým technokraticky vytvořeným trhem za účelem produkce, je především společenstvím hodnot, na jejichž základě se Evropa po staletí utvářela. To, jakým způsobem se bude dále vyvíjet a jaké možnosti pro nás z rozšíření vyplynou, bude záviset zejména na nás a na politickém rozložení sil po volbách do Evropského parlamentu.

Prostřednictvím Evropského parlamentu mají občané možnost ovlivňovat směřování Evropské unie, jejích jednotlivých politik, tvorbu nových směrnic a nařízení, která mají bezprostřední dopad na náš život. Parlament, který je jako jediný z unijních orgánů volený přímo občany, rozhoduje též o rozpočtu Evropské unie.

Českou republiku bude v Evropském parlamentu zastupovat 24 poslanců z celkového počtu 734 poslanců. V parlamentu se nehlasuje podle národnostní příslušnosti, ale podle příslušnosti k politickým frakcím. Váha a velikost těchto frakcí nepřímo rozhodují o tom, zda je poslanec úspěšný či neúspěšný v prosazování zájmů svého státu. A je to právě KDU-ČSL, která má jako jediná z českých politických stran jisté členství v největším a nejdůležitějším poslaneckém klubu Evropského parlamentu, v klubu Evropské lidové strany-Evropských demokratů, a tudíž i největší potenciál najít si v EP silné spojence. Žádná jiná politická strana v České republice nemá v okamžiku evropských voleb členství v této frakci jisté. Proto je to KDU-ČSL, kdo prosadí v Evropském parlamentu nejvíc!

Levnější léky a uvolnění zdravotních služeb, směrnice se zdravým rozumem
Prosadím právo každého pacienta na léčení kdekoli v EU, a to nejen v urgentních případech, jak je to v EU dnes. Proto se zasadím o změnu současných směrnic tak, aby každý občan měl také právo vycestovat za plánovanou péčí a dostal ji zaplacenu od své pojišťovny v tom rozsahu, na jaký je pojištěn. To navíc prospěje i českému zdravotnictví a bezpochyby povede rychleji k přiblížení zdravotnických systémů v Evropě.
Za velmi důležité dlouhodobě považuji změny v lékové politice EU, která oddaluje uvádění levnějších variant léků na trh. Uzákonila příliš dlouhou patentovou ochranu pro jejich výrobce, delší, než dosud byla v přistupujících zemích a dokonce i USA. Monopol umožňuje vyšší zisk, ze kterého se firmě vrací náklady na vývoj léku. Tento monopol je však příliš dlouhý a tato praxe nepříznivě dopadá zejména na pacienty. Proto mým cílem bude lepší vyvážení příslušné směrnice tak, aby vedla k větší dostupnosti nových, kvalitnějších a přitom levnějších léků pro všechny pacienty i u nás. Budu usilovat, aby některé problematické směrnice a nařízení týkající se bezpečnosti výrobků byly posuzovány více podle zdravého rozumu zejména s ohledem na termíny pro jejich závazné naplnění.

Právem, které EU musí účinněji chránit, je bezpečnost
Evropa se musí umět bránit teroristům, ale i hospodářské kriminalitě a organizovanému zločinu, jež zneužívají základní svobody Unie - volný pohyb osob, služeb i kapitálu. Všemožně podpořím prohloubení společné evropské bezpečnostní politiky, ale i evropské obranné politiky v rámci NATO. Podporuji společný evropský zatykač, který dá nový impuls spolupráci vyšetřovacích a soudních orgánů jednotlivých národních států. Podporuji zavedení vzájemného sdílení práva členskými zeměmi. Podporuji omezení imunity. Je povinností politiků slevit z bezobsažných řečí o suverenitě a začít se starat o bezpečnost občanů.

Snížení nezaměstnanosti a rozvoj českých a moravských regionů
Mezi mé priority patří podpora rozvojových regionálních programů, založená na solidaritě ekonomicky silnějších regionů Evropy s chudšími. Využiji vlivu KDU-ČSL v Evropské lidové straně také k tomu, aby v rozpočtu Evropské unie v následujících letech bylo pamatováno na finanční zajištění podpory regionální politiky a ochrany životního prostředí. Ta musí být minimálně zachována na současné úrovni, nemohu akceptovat volání socialistických politiků některých států po tom, aby Evropská unie snížila svůj podíl v této oblasti.
Podpořím změnu struktury fondů tak, aby jejich programy jednak ještě více motivovaly k inovacím, dále aby umožnily větší aktivitu obcí, malých podnikatelů i neziskových organizací v podnikání ve službách, které jsou ještě velkou rezervou pro nové pracovní příležitosti. Také český stát se ovšem musí zasadit o dostupnost bankovních úvěrů pro podnikatele. Jsem hluboce přesvědčená, že právě toto je klíč k prosperitě České republiky v rámci prosperující Evropy jako kontinentu.

České mozky se prosadí, dejme jim šanci
Mezi mé priority v EP bude patřit prosazení podpory vzdělávání, vědy a výzkumu. Právě tyto oblasti jsou totiž základním předpokladem dosažení ambiciózního cíle, který si EU stanovila: stát se do roku 2010 nejsilnější ekonomikou světa a vytvořit tak nových 15 milionů nových pracovních míst. Zvýšení rozpočtu na výzkum, a to jak základní, tak aplikovaný, znamená rovněž i zvýšení spolufinancování ze strany podnikatelů a státu. Věřím, že se čeští vědci dokáží v konkurenčním prostředí prosadit tak jako v minulosti. Musí se to však stát i regionální rozvojovou prioritou při rozhodování o vhodných projektech z fondů EU.
Je důležité, aby si již dnes naši podnikatelé hledali strategické partnery ve vysokých školách a vědeckých ústavech a spolupracovali na vývoji nových technologií využitelných pro produkci s vyšší kvalitou, kterou budeme konkurovat jak na evropských, tak na ostatních trzích, namísto konkurence levnými pracovními náklady. Ekonomika založená na znalostech, na kvalifikovaných lidech s vyššími výdělky, to je šance pro vyšší prosperitu ČR, stejně jako EU.
Evropská unie již dnes uvažuje o tom, že pro koordinaci výzkumných cílů zřídí Centrální středisko pro výzkum. Já dodávám: proč by takové středisko nemělo být u nás, v samém srdci Evropy? Využiji všeho svého vlivu i pro prosazení této myšlenky, která posílí prestiž i českých mozků.

Zdravý rozum
Kromě toho budu usilovat o to, aby se Evropský parlament nezabýval otázkami, které jsou bilaterální povahy a k jejichž rozhodování nemá přenesenou pravomoc, jako je například poválečné uspořádání hranic a právo k majetku v Sudetech (tzv. Benešovy dekrety).
Politicky je toto téma uzavřeno přijetím česko-německé deklarace. Téma však patří historikům, politologům a jiným analytikům, jejichž bádání přispívá k vyrovnání se s válečným i poválečným utrpením i tématem kolektivní viny. V EP se vymezím vůči všem, kteří na německé i české straně s tímto tématem politikaří a záměrně vytvářejí v občanech pocit jakéhosi ohrožení, které nemá v právním státě reálný základ.
Všechny své cíle nemohu pochopitelně prosazovat sama. Proto budu pokračovat v komunikaci s občanským sektorem, neziskovými organizacemi, profesními organizacemi, stejně jako s představiteli vlády a regionů a také s dalšími evropskými institucemi. Vím, že je třeba dbát na rozumné načasování jakýchkoli přijímaných změn. Při hlasování v Evropském parlamentu musíme také vždy zvážit případné důsledky přijatých rozhodnutí na fungování rodiny, jež je podle mého přesvědčení základem společnosti. Hodlám využít svých zkušeností jako lékařky, bývalé manažerky jedné z největších pražských nemocnic, ministryně zdravotnictví a senátorky a také vlivu KDU-ČSL v Evropském parlamentu k tomu, abychom žili v Evropě, která bude také naším domovem a kde český hlas bude dostatečně slyšet.